Search form

Juan 1:14

14I Kristowe ménwaléy kéilawan, ménbati sétifon betom. Enggito gey i barakat ne tidéw dob Abayo Tulus, non been i buntunge Ngaén, toow fo mégédaw brab toow fo toow i kébéréh ne.