Search form

Juan 1:15

15Ménuret i Juan Bautistawe fantag bé Kristowe. Ménbéréh métanug mano, “Been i niy bénréh guwo begom gégumah témundug begén, éndob gérotor na begén, non bé énda séna ménumahu de, ménwénén.” Been i bénréh Juane.