Search form

Juan 1:19

I uret Juan Bautistawe

19I de odoroy de Judio dob Jerusalem, séménugu ro do fadi brab do témabang bé de fadi féndawét do Lebita mangéy ménginsa dob Juane, ké ati beene.