Search form

Juan 1:20

20I Juane, bénréhén i mékéntaye brab toowe mano, “Békén begéney Kristowe, sani fénémili i Tuluse méguléw.”