Search form

Juan 1:21

21Atin fénénginsaa ro man maro, “Ati mélaw i beeme ni? Aw méntélata Elias go?”

Séménumbul man i Juane mano, “Békén.”

Atin ménénginsa ro man maro, “Aw beemey nan sarigon muret bé kébéréh i Tuluse?”

Atin séménumbul man i Juane mano, “Békén.”