Search form

Juan 1:28

28Ménrigoy ni dob Betania, diyo dob sébangay wayége féndawét Jordan, gono Juane mautis.