Search form

Juan 1:3

3Atin fénlimbag i Tuluse bé Kristowey kéluhanay éntingayéne. Enda i éntingayén ménlimbag ké békén Kristowey léménimbage de.