Search form

Juan 1:30

30Been i niy bénréh guwo maku, ‘Wén i ségétéwe étéw gégumah témundug begén, éndob gérotor na begén, non bé énda séna ménumahu de, ménwénén.’