Search form

Juan 1:32

32Atin ménbéréh man i Juane mano, “Enggito guy Rémogor i Tuluse ménlus tidéw dob lawayo maak marafati méntérimféna mangéy dob Beene.