Search form

Juan 1:38

38Atin séménling i Jesuse brab énggito no bero furay dob Beene. Atin fénénginsaa no bero mano, “Ati kétaya kome?”

Tidéw béno ménbéréh ro maro, “Hon i batio muwe de, Rabi?” (I atag i Rabiwe Maistéro.)