Search form

Juan 1:45

45Atin i Filipiwe, ménangéy dob Natanaele atin bénréhén dob beene mano, “Enggito gey i étéwe, sani étéwe sénulat Moisesey fantage bé Beene dob kukumane bé do gétah, brab sénulat i de sénarigoy Tuluse so muret bé kébéréh ne. Beeney Jesuse, nga Jose, tidéw Nasaret.”