Search form

Juan 1:46

46Atin ménénginsa i Natanaele dob Filipiwe mano, “Aw wén wayoy éntingayén fiyo tidéw Nasaret?”

Bang Filipiwe, “Enggonén, angéyém téngténg.”