Search form

Juan 1:48

48“Ati kégétiga muwe begén?” bang Natanael.

Séménumbul i Jesuse mano, “Enggito gu beem dob fantad i kayéwe féndawét igos bé énda séna ténawag Filipiwe beem.”