Search form

Juan 1:50

50Ménbéréh i Jesuse mano, “Aw ménunur go saén sabaf bé bénréh guwe beem énggito gu beem dob fantad i kayéwe igos? Gégito go na médoo éntingayén rigoné ku toow fo mékégaif na tidéw bé ni.