Search form

Juan 1:6

6Wén i ségétéwe étéw sénugu i Tuluse, i dawét ne Juan Bautista.