Search form

Juan 10

I binuwayae fantag bé témalimae bé de bili-bili

1I Jesuse, ménuret sébaan binuwaya mano, “Béréhé ku begom i toowe, i étéwe mahur dob rugéy de bili-bili énda mangéyén bé béngawane atin mangéy man bé de ségiyo agéwon, i nan étéw ménakaw brab tulisan. 2Endob i étéwe mahur mangéy bé béngaway rugéy de bili-bili, beeney témalimae bé de bili-bili. 3I mantaye dob fintue ungkaé noy béngaway rugéne inok géahur i témalimae bé de bili-bili. Brab i de bili-bili gélolo roy béréh ne. Brab tawagé noy de kaan do bili-bili bé de dawét ro. Tidéw béno, fanangguwité no bero mésut tidéw dob rugéne mangéy dob de fétabtaban. 4Atin amuk mésut ro, métah bero brab i de bili-bili furay ro de non gélolo roy béréh ne. 5Enda furay ro bé ségiyowe étéw, yamula féraréyo ro non énda gélolo roy béréh ne.” 6Bénréh Jesuse beroy ni binuwaya éndob énda fo énggésobuto ro de.

7Mélaw i Jesuse ménbéréh man mano, “Béréhé ku begom i toowe, Begéney maake béngawan ahuroy de bili-bili. 8I de énggéétah Begén do tugién témoro, beroy maake do ménakaw brab do tulisan. Endob i de kagén do étéw, beroy maake bili-bili, énda fo fénggélingo ro bero. 9Begéney béngawane. I kéluhanay mahure dob Begéne, méfukas ro dob de sala ro. Ségiléw ro bé de bili-bili, mahur ro brab mésut ro atin géagéw ro dob fiyowe tabtabén non talimaé ku bero. 10I tulisane, sani tugiéne témoro mangéy sa dini inok ménakaw brab méméléhu brab méminasa. Endob i funa kuwe ménangéy dini inok iray gu dob de kéilawan i umule énda i kulang de taman sa taman.

11“Begéney fiyowe témalima bé de bili-bili, non iray guy férénawa guwe inok méfukas i de kuyug gu. 12I ségétéwe étéw témalima bé de bili-bili sukayan saén, békén been i gefee de, méraréy ké gégito itu-talun. Tidéw béno, i itu-talune rambaé noy de bili-bili brab béragaré no bero. 13I ni étéw sukayan saén tagaké noy de bili-bili non békén kaan brab énda fo méimuén bero. 14Endob Begéney maake fiyo témalima bé de bili-bili. Gélolo guy de kuyug gu, brab i de kuyug gu gélolo ro Begén, 15ségiléw bé kégélolo guwe bé Abay guwe Tulus brab kégélolo nuwe Begén. Atin i Begéne iray guy férénawa guwe inok méfukas i de kuyug gu dob de sala ro. 16Wén i de ségiyo do bili-bili gu békén tidéw dob ni rugén. Fatut fanangguwité ku so bero brab fégélingoé roy béréh guwe. Mélaw i de kéluhanay de étéw gu, waléy sébaan i rugé ruwe brab ségétéw i témalimae de.

17“I funay Abay guwe méimu Begén, non énda gulaané kuy férénawa guwe. Endob amuk méléhuu, méuyagu man. 18Atin énda i géafas bé férénawa guwe tidéw dob Begéne, éndob kétaya ku fo iray gu. Wén i kuwagib gu de miray brab wén soy kuwagib gu de médot man ségule. Been i niy sénugu i Abay guwe Begén rigoné ku.”

19Amun énggélingooy de Judio man i kébéréh Jesuse, énda man énggéséodor i de antaf fédéw ro. 20Médooy de étéw, ménbéréh ro maro, “Bunég i ni étéw brab rénahuko saitan. Kagom fégélingoén de.”

21Endob i de dumo de ménbéréh ro maro, “Enda gébéréh loo bé nan i étéwe rénahuko saitan. Atin énda gaganéy ségétéwe sénaitanan i émféadi-adiwe bé de motoy langaféne inok waléy gégito.”

22Tidéw béno, énggumah i gaiwe kandulioy de Judioy kéfégétédém ruwe bé kéfélinise bé lawi i Tuluse. Bé béno, gai mélégénéy. 23Atin i Jesuse diyo dob lawi i Tuluse séagéw-agéw dob agéwone wén i atéfén, féndawét bé dawét i méntélatae datu Solomon. 24Atin i de Judio ménsélimud ro dob Jesuse brab ménénginsa ro maro, “Taman kédiron nay kéféongot-ongot me begey? Amuk Beemey Kristowe, san i fénémili i Tuluse méguléw, béréhém begey i mékéntaye.”

25Séménumbul i Jesuse mano, “Bénréh gun begom éndob énda munur gom de. I de mékégaif galbék fénrigoy Abay guwe Tulus Begén, been i da nan i émfégétigane begom fantag bé Begéne. 26Endob énda munur gom de non békén gom do bili-bili gu. 27I kagéne do bili-bili fégélingoé roy kébéréh guwe brab gélolo gu bero, atin furay ro Begén. 28Iraya ku bero umul magufusa, brab énda méléhu ro. Atin énda i géafas bero tidéw dob Begéne. 29I Abay guwe Tulus toow na fo gérotor bé kéluhanane. Been i méniraye bero dob Begéne. Atin énda i géafas bé de bili-bili gu tidéw dob Tuluse. 30I Begéne brab Abay guwe Tulus, sébaan gey saén.”

31Tidéw béno, i de Judio ménurut ro batéw man inok ibéro ro batéw i Jesuse féléhué ro damén. 32Endob ménbéréh i Jesuse mano, “Médoonén i fiyowe galbék fénrigoy Abay guwe Tulus Begén dob téngaanga kome. Ati isuwe bé de ni funa kom Begén méméléhu?”

33Séménumbul i de Judio maro, “Békén bé de fiyo galbék i funa keye Beem méméléhu, éndob sabaf mékémurka dob Tulusoy nan béréhé mo. I Beeme ségétéw go saén kéilawan, sedek béréhé mo Tulus go?”

34Tidéw béno, séménumbul i Jesuse mano, “Endob wén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse dob Kitab gome mano, ‘Do tulus gom.’ ” 35Féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Enggétiga tom, i Ménsulate Kébéréh i Tuluse toow fo toow taman sa taman. Mélaw ténawag i Tuluse do tulus i de katufua tom niraya no bé kébéréh ne. 36Atin Begéney fénémili i Abaye brab sénuguén mangéy dini dob duniyae. Mélaw sedek béréhé kom mékémurka i bénréh guwe bé Begéney Nga i Tuluse. 37Amuk énda rigoné kuy fégalbék i Abay guwe Begén, kagom munur Begén. 38Endob amuk rigoné ku, fatut unur gom bé de génalbék gu, fiyon fo ké énda munur gom bé kébéréh guwe, inok gétiga kom brab gésobuto kom i Abaye dini dob Begéne, atin i Begéne diyou dob Abaye.”

39Amun énggélingoo roy ni kébéréh Jesuse, ténulama ro man i kéméfoe de, éndob énggéséliyah brab ménsut.

40Atin ménséfule i Jesuse mifar dob wayége Jordan dob gono Juane mautis bé gétahe de. Atin diyo ménbati. 41Atin médooy étéwe ménangéy dob Beene. Atin ménsébéréh-béréh ro maro, “Fiyon fo ké i Juane énda i do rénigo no mékégaif, éndob toow i kéluhanay bénréh ne fantag bé Jesuse ni.” 42Atin diyo médooy ménunure bé Jesuse.