Search form

Juan 10:1

I binuwayae fantag bé témalimae bé de bili-bili

1I Jesuse, ménuret sébaan binuwaya mano, “Béréhé ku begom i toowe, i étéwe mahur dob rugéy de bili-bili énda mangéyén bé béngawane atin mangéy man bé de ségiyo agéwon, i nan étéw ménakaw brab tulisan.