Search form

Juan 10:10

10I tulisane, sani tugiéne témoro mangéy sa dini inok ménakaw brab méméléhu brab méminasa. Endob i funa kuwe ménangéy dini inok iray gu dob de kéilawan i umule énda i kulang de taman sa taman.