Search form

Juan 10:12

12I ségétéwe étéw témalima bé de bili-bili sukayan saén, békén been i gefee de, méraréy ké gégito itu-talun. Tidéw béno, i itu-talune rambaé noy de bili-bili brab béragaré no bero.