Search form

Juan 10:15

15ségiléw bé kégélolo guwe bé Abay guwe Tulus brab kégélolo nuwe Begén. Atin i Begéne iray guy férénawa guwe inok méfukas i de kuyug gu dob de sala ro.