Search form

Juan 10:16

16Wén i de ségiyo do bili-bili gu békén tidéw dob ni rugén. Fatut fanangguwité ku so bero brab fégélingoé roy béréh guwe. Mélaw i de kéluhanay de étéw gu, waléy sébaan i rugé ruwe brab ségétéw i témalimae de.