Search form

Juan 10:18

18Atin énda i géafas bé férénawa guwe tidéw dob Begéne, éndob kétaya ku fo iray gu. Wén i kuwagib gu de miray brab wén soy kuwagib gu de médot man ségule. Been i niy sénugu i Abay guwe Begén rigoné ku.”