Search form

Juan 10:21

21Endob i de dumo de ménbéréh ro maro, “Enda gébéréh loo bé nan i étéwe rénahuko saitan. Atin énda gaganéy ségétéwe sénaitanan i émféadi-adiwe bé de motoy langaféne inok waléy gégito.”