Search form

Juan 10:22

22Tidéw béno, énggumah i gaiwe kandulioy de Judioy kéfégétédém ruwe bé kéfélinise bé lawi i Tuluse. Bé béno, gai mélégénéy.