Search form

Juan 10:29

29I Abay guwe Tulus toow na fo gérotor bé kéluhanane. Been i méniraye bero dob Begéne. Atin énda i géafas bé de bili-bili gu tidéw dob Tuluse.