Search form

Juan 10:30

30I Begéne brab Abay guwe Tulus, sébaan gey saén.”