Search form

Juan 10:32

32Endob ménbéréh i Jesuse mano, “Médoonén i fiyowe galbék fénrigoy Abay guwe Tulus Begén dob téngaanga kome. Ati isuwe bé de ni funa kom Begén méméléhu?”