Search form

Juan 10:33

33Séménumbul i de Judio maro, “Békén bé de fiyo galbék i funa keye Beem méméléhu, éndob sabaf mékémurka dob Tulusoy nan béréhé mo. I Beeme ségétéw go saén kéilawan, sedek béréhé mo Tulus go?”