Search form

Juan 10:35

35Féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Enggétiga tom, i Ménsulate Kébéréh i Tuluse toow fo toow taman sa taman. Mélaw ténawag i Tuluse do tulus i de katufua tom niraya no bé kébéréh ne.