Search form

Juan 10:37

37Amuk énda rigoné kuy fégalbék i Abay guwe Begén, kagom munur Begén.