Search form

Juan 10:38

38Endob amuk rigoné ku, fatut unur gom bé de génalbék gu, fiyon fo ké énda munur gom bé kébéréh guwe, inok gétiga kom brab gésobuto kom i Abaye dini dob Begéne, atin i Begéne diyou dob Abaye.”