Search form

Juan 10:8

8I de énggéétah Begén do tugién témoro, beroy maake do ménakaw brab do tulisan. Endob i de kagén do étéw, beroy maake bili-bili, énda fo fénggélingo ro bero.