Search form

Juan 10:9

9Begéney béngawane. I kéluhanay mahure dob Begéne, méfukas ro dob de sala ro. Ségiléw ro bé de bili-bili, mahur ro brab mésut ro atin géagéw ro dob fiyowe tabtabén non talimaé ku bero.