Search form

Juan 11:39

39Tidéw béno, ménbéréh i Jesuse mano, “Kéda kom i batéwa nan.”

Endob i Martahe, libuy ni ménléhu ménbéréh mano, “Endob mahuén i bangkay ne béleewe ni, non ménfotén gétérésangan i kélébénge de.”