Search form

Juan 11:43

43Amun énggilid bénréhén i ni, ménbéréh toow fo métanug mano, “Lasaro, sut go!”