Search form

Juan 12

1Ném séden kélungonon taman bé gaiy kékanduli ruwe féndawét “Témara”, i Jesuse ménangéy Betania, sani ingéd Lasarowe, i lagéye ténébuleén. 2Diyo ténafay roy kandulie fégébasa bé Jesuse. Bé no témégén, i lala Martahe démuwot, ménsar i ro Jesuse bero Lasaro. 3Atin i Mariahe éndotén i dakéle katiya ménféno fégéféamut féndawét nardo, toow fo balilaga, atin lénukaén dob de sékéy Jesus. Tidéw béno, kénayasén bé buk ney de sékéy Jesus. Atin ménlégéb i duwaléy lawie bé téréhung i ni fégéféamut. 4Endob i ségétéwe bé de kuyugén féndawét Judas Iskariot, sani ménfékéfoe de, ménbéréh mano, 5“Sedek séninggula saén i nan fégéféamut? Non amuk fénbéléy damén i nan nor, wén i médoo kurta gédotén de brab iray damén dob de méskinan.” 6Endob békén toow i kéuray i na nuwe bé de méskinan. Enggébérého noy no non i beene ségétéw ménakaw. Beeney témimue bé kurta ruwe, brab sénga tékélid médot de.

7Endob séménumbul i Jesuse mano, “Kago élénén i Mariahe. Atin fatut itongé noy sama ne inok wén i fégéféamut bé gaiwe kélébéng bé bangkay guwe. 8I de méskinan bati dob begome sénga tékélid. Endob i Begéne, éndaén mérugayu bati dini dob begome.”

9Médooy de étéw énggélingoo ro diyo i Jesuse dob Betania. Mélaw ménangéy ro diyo. Békén say Jesusey funa ruwe mangéy diyo, non ménangéy ro diyo inok gito ro soy Lasarowe, sani lagéye ténébuleén. 10Mélaw i de odoroy de fadi bénantak fédéw roy féléhué ro soy Lasarowe. 11Non Lasarowey funay médoowe Judio téménrén modor bé kétoro i de odoro ro atin méngganay ro munur bé Jesuse.

12Bé gétunduge de fuweh, médooy de étéw do ménangéy dob Jerusalem inok mamung bé ni kanduli féndawét Témara, énggélingoo roy Jesuse mangéy Jerusalem. 13Mélaw méndot ro do dau bongo brab ménsut ro dob ingéde inok balaké roy Jesuse. Ménbéréh ro métanug maro, “Dayéwé tom i Tuluse! Féfiyonéy Tuluse damén i ni gégumah tidéw dob Kadnane! Beeney datu tome do Judio!”

14Atin éndot Jesusey natiy kudae brab kénudaa no. Mélaw méntuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, 15“I begome do étéw dob Jerusalem, kagom mégilak. Non gégumah i datu gome kémuda dob natiwe.” 16Enda fo énggésobutoy de kuyug Jesus i de ni bé no gai. Endob amun déméniyat i Jesuse, énggétédémo ro brab énggésobuto roy Ménsulate Kébéréh i Tuluse, brab been i niy rénigo ruwe dob Jesuse funan méntuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse.

17Bé béni, i de médoo do étéw énggégito bé kétawag ne brab kétébule ne bé Lasarowe, nuret ro dob de dumo roy fantage bé rénigo Jesuse. 18Been i niy funay médoowe étéw ménalak bé Jesuse dob de agéwon non énggélingoo roy rénigo nuwe ni mékégaif. 19Mélaw ménsébéréh-béréh i de Fariseo maro, “Endaén i fiyo rigoné tom, énténg gom kéluhanay étéwe modor ro de.”

20Atin diyo soy do étéw tidéw dob ingéde Gris. Ménangéy ro so Jerusalem inok géféngadafa ro bé no kékanduli. 21Ménangéy ro dob Filipihe (sani tidéwe Betsaida, sébaan ingéd dob sakuf i Galileawe), brab ménbéréh ro maro, “Maistéro, méuyot gey géségito bé Jesuse.”

22Tidéw béno, bénréh Filipihe bé Andrese, brab ruwo ro ménangéy dob Jesuse brab bénréh ro dob Beeney kéuyotoy de étéw. 23Atin ménbéréh i Jesuse mano, “Enggumahén i gaiwe toow fo médayéw i Nga i Kéilawane, sani Begéne. 24Béréhé ku begom i toowe, amuk i bénee énda mélébéngén dob fantade, énda mégonokén. Endob amuk ménlébéng, mégonok médoo. Ségiléw bé Begéne, non amuk méléhuu, médooy gégédote bé mantuwe umul. 25I aruméne étéw sani toowe fo gémulaan bé férénawa nuwe, méléhu. Endob i étéwe énda gulaané noy férénawa nuwe dob ni duniya, gédoté noy mantuwe umul magufusa. 26Atiy méuyote gémalbékon Begén fatut modor Begén, inok fiyon fo ké ati ayo kuwe, diyo soy sugu-sugué kuwe. Atin fébantug i Abay guwey étéwe gémalbékon Begén.

27“Toow fo tete i fédéw guwe béleewe ni. Ati fatute béréhé ku? Enda mon gébérého ku de ké maku, ‘Abay, kago fédayaén mérigo séko dob Begéne.’ Non been i niy funa kuwe ménangéy dini inok géagéwo kuy ni kérasay.” 28Tidéw béno, déménasal i Jesuse mano, “Abay, fégito moy barakat me.”

Tidéw béno, wén i émbéréhe tidéw dob lawayo mano, “Fénggito gun i barakat guwe atin fégito gu man ségule.”

29Atin amun énggélingooy de ménsélimud do étéw diyo i ni, i de dumo de marok léte, atin i de dumo de marok télakiy no ménsébéréh bé Jesuse.

30Endob bénréh Jesuse mano, “I funay Tuluse ménbéréh békén inok gélingoo ku, yamula inok gélingoo kom so. 31Béleewey gaiwe féganayéy Tulusey kékukum ne bé de tete étéw. Atin fétékédanén i datu i ni duniya, sani Satanase. 32Atin i Begéne, amuk métunggulu, féfégédété kuy kéluhanay étéwe dob Begéne.” 33(Bénréh Jesusey ni inok fégétiga no beroy fégéléhu ne, tunggulén dob kruse.)

34Atin ménbéréh i de étéw ménlimud maro, “Ménbéréh dob Ménsulate Kébéréh i Tuluse i Kristowe kun méuyag taman sa taman. Mélaw sedek bénréhém i Nga i Kéilawane fatut tunggulén? Ati ni Nga Kéilawan?”

35Mélaw bénréh Jesuse bero mano, “I Begéne maak solo. Atin éndaén mérugay i kébati guwe dob begome. Fétuntay gom béleewe non diniwu séna inok gétiga kom i fiyowe agéwon. Endob amuk délémonén, éndaén gito gom i agéwone. 36Mélaw amun diniwu séna, unur gom Begén inok waléy gom so do solo miring Begén.”

Amun énggilid i Jesuse ménbéréh, méntékédan brab éndaén méntéfégito no bé de étéw. 37Fiyon fo ké énggito roy de médoo rénigo Jesuse do mékégaif, énda so munur ro de. 38Dob ni méntuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse, sénulat Isaiase sani méntélatae sénarigoy Tuluse muret mano, “Kadnan, énda i munur bé uret geye, atin énda i énggétigan bé fénggitono muwe bé barakat me.”

39-40Atin sénulat Isaiase so mano, “I Tuluse, fénwaléyén bero langafén brab féntégasén i de fédéw ro, inok énda gégito ro brab inok énda gésobut ro brab énda gésénule ro brab munur dob Tuluse inok tabanga no bero.” Atin been i funa ruwe énda géunur ro.

41Bénréh Isaiasey ni non bé gétahe de énggito noy kébarakata Jesuse brab bénréhén i fantage bé Beene.

42Fiyon fo ké loo bé ni, médooy de odoroy de Judio ménunur bé Jesuse. Endob énda fénayag ro de non mégilak ro bé de Fariseo fétékédané ro dob lawie féngadafan inok éndaén géféngadaf ro diyo. 43Enda fénayag roy kéunur ruwe bé Jesuse non toow na fo méuyot ro bé kédayéw i kéilawane bé kédayéw i Tuluse.

44Tidéw béno, méntanug i kébéréh Jesuse mano, “I étéwe munur dob Begéne, énda saén munurén dob Begéne, éndob munur so bé Tuluse séménugu Begén. 45Atin i étéwe énggégito Begén, énggito no soy séménugue Begén. 46Begéney maake solo. Ménangéyu dini dob duniyae inok réméndawu dob de étéw. Mélaw i de munur dob Begéne, éndaén bati ro dob délémone. 47Atin i étéwe énggégélingo bé kétoro guwe éndob énda munurén de, békén Begén i kémukume de, non énda ménangéyu dini inok kukumé kuy de kéilawan, yamula fukasé ku bero dob de sala ro. 48I étéwe mika Begén brab énda munurén bé kagéne kétoro, mékukum dob tamfaday de gai. Atin i kémukume de, been i kétoro guwe. 49Non i kagéne kétoro békén tidéw dob Begéne, éndob tidéw dob Abay guwe Tulus séménugu Begén. Been i ménfébéréhe Begén. 50Atin gétiga ku, i sugu ne miray bé umule magufusa. Mélaw béréhé ku begom i sénugu i Abay guwe.”