Search form

Juan 12:13

13Mélaw méndot ro do dau bongo brab ménsut ro dob ingéde inok balaké roy Jesuse. Ménbéréh ro métanug maro, “Dayéwé tom i Tuluse! Féfiyonéy Tuluse damén i ni gégumah tidéw dob Kadnane! Beeney datu tome do Judio!”