Search form

Juan 12:16

16Enda fo énggésobutoy de kuyug Jesus i de ni bé no gai. Endob amun déméniyat i Jesuse, énggétédémo ro brab énggésobuto roy Ménsulate Kébéréh i Tuluse, brab been i niy rénigo ruwe dob Jesuse funan méntuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse.