Search form

Juan 12:2

2Diyo ténafay roy kandulie fégébasa bé Jesuse. Bé no témégén, i lala Martahe démuwot, ménsar i ro Jesuse bero Lasaro.