Search form

Juan 12:21

21Ménangéy ro dob Filipihe (sani tidéwe Betsaida, sébaan ingéd dob sakuf i Galileawe), brab ménbéréh ro maro, “Maistéro, méuyot gey géségito bé Jesuse.”