Search form

Juan 12:23

23Atin ménbéréh i Jesuse mano, “Enggumahén i gaiwe toow fo médayéw i Nga i Kéilawane, sani Begéne.