Search form

Juan 12:24

24Béréhé ku begom i toowe, amuk i bénee énda mélébéngén dob fantade, énda mégonokén. Endob amuk ménlébéng, mégonok médoo. Ségiléw bé Begéne, non amuk méléhuu, médooy gégédote bé mantuwe umul.