Search form

Juan 12:27

27“Toow fo tete i fédéw guwe béleewe ni. Ati fatute béréhé ku? Enda mon gébérého ku de ké maku, ‘Abay, kago fédayaén mérigo séko dob Begéne.’ Non been i niy funa kuwe ménangéy dini inok géagéwo kuy ni kérasay.”