Search form

Juan 12:28

28Tidéw béno, déménasal i Jesuse mano, “Abay, fégito moy barakat me.”

Tidéw béno, wén i émbéréhe tidéw dob lawayo mano, “Fénggito gun i barakat guwe atin fégito gu man ségule.”