Search form

Juan 12:34

34Atin ménbéréh i de étéw ménlimud maro, “Ménbéréh dob Ménsulate Kébéréh i Tuluse i Kristowe kun méuyag taman sa taman. Mélaw sedek bénréhém i Nga i Kéilawane fatut tunggulén? Ati ni Nga Kéilawan?”