Search form

Juan 12:38

38Dob ni méntuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse, sénulat Isaiase sani méntélatae sénarigoy Tuluse muret mano, “Kadnan, énda i munur bé uret geye, atin énda i énggétigan bé fénggitono muwe bé barakat me.”