Search form

Juan 12:39-40

39-40Atin sénulat Isaiase so mano, “I Tuluse, fénwaléyén bero langafén brab féntégasén i de fédéw ro, inok énda gégito ro brab inok énda gésobut ro brab énda gésénule ro brab munur dob Tuluse inok tabanga no bero.” Atin been i funa ruwe énda géunur ro.

41Bénréh Isaiasey ni non bé gétahe de énggito noy kébarakata Jesuse brab bénréhén i fantage bé Beene.