Search form

Juan 12:4

4Endob i ségétéwe bé de kuyugén féndawét Judas Iskariot, sani ménfékéfoe de, ménbéréh mano,