Search form

Juan 12:42

42Fiyon fo ké loo bé ni, médooy de odoroy de Judio ménunur bé Jesuse. Endob énda fénayag ro de non mégilak ro bé de Fariseo fétékédané ro dob lawie féngadafan inok éndaén géféngadaf ro diyo.