Search form

Juan 12:47

47Atin i étéwe énggégélingo bé kétoro guwe éndob énda munurén de, békén Begén i kémukume de, non énda ménangéyu dini inok kukumé kuy de kéilawan, yamula fukasé ku bero dob de sala ro.